Utbildning

Mobiltelefon förbudsskylt. Illustration: Yann Song Tang, MostPhotos

Inställda telefon- och besökstider studievägledare och studentexpeditioner torsdag 18/10

Sveflers studievägledares och studentexpeditioners telefon- och besökstider är inställda torsdag 18 oktober (v. 42) p.g.a. administratörskonferens torsdag– fredag. Institutionen för svenska och flerspråkighet.

Våra utbildningar A–Ö

Konferenstolkutbildning, AN (ht -16, ht -18)

Konferenstolkutbildningen startar ht -18 inom ramen för Masterprogram i tolkning, inriktning konferenstolkning på avancerad nivå. Den ersätter de tidigare kurserna Konferenstolkning I, II och III.

Att arbeta som tolk

Som tolk arbetar du med talad kommunikation mellan människor. Du kan arbeta inom olika områden. Det beror på vilka språk du behärskar, vilka övriga fackkunskaper du har och arbetets art.

Att arbeta som översättare

En översättare arbetar framförallt med skriftlig kommunikation. Man översätter i de allra flesta fall från ett eller flera främmande språk till sitt förstaspråk eller modersmål.

Registrera dig som utbildad tolk hos Kammarkollegiet

Nu kan du som gått vissa utbildningar i tolkning hos oss (TÖI) registrera dig som utbildad tolk hos Kammarkollegiet.

Forska inom översättningsvetenskap

Översättningsvetenskap är en förhållandevis ung disciplin. Här studeras ett brett spektrum av frågor kring det som i dagligt tal brukar kallas översättning och tolkning och som innebär överföring av texter och yttranden mellan olika språk.

Översättningsvetenskap är ett forskningsområde med tvärvetenskaplig karaktär som befinner sig i stark utveckling.

Tolkutbildningar på folkhögskolor och studieförbund

Tolk- och översättarinstitutet ansvarar inte för tolkutbildningarna på folkhögskolor och studieförbund efter den 1 juli 2012. Om du har frågor som rör kontakttolkutbildning, teckenspråks- och dövblindtolkutbildning eller skrivtolkutbildning, kontakta i stället utbildningsanordnaren direkt eller Myndigheten för yrkeshögskolan.