Fem studenter sitter framför tolbås runt ett bord med tolkutrustning. Foto Helena Bani-Shoraka
KTT-studenter i tolkstudion. Foto: Helena Bani-Shoraka
 

Tillfället hade förlagts till ett ordinarie tolkövningstillfälle för studenterna på delkursen Tolkning V, som leddes av en döv tolklärare. Därför behövde studenternas presentationer, som framfördes på talad svenska, tolkas till teckenspråk för läraren. Studenterna fick på så sätt både öva på att presentera sina egna uppsatsprojekt och tolka innehållet i varandras presentationer till teckenspråk.

För tolkarna på Sektionen var detta inramat som ett informations- och fortbildningstillfälle på en ordinarie arbetsplatsträff.

Fem studenter och lärare Malin Tesfazion runt ett bord i tolkstudion. Foto: Helena Bani-Shoraka
Lärare Malin Tesfazion och KTT-studenter i tolkstudion. Foto: Helena Bani-Shoraka

Planering och förberedelser

Presentationerna har krävt gedigen planering av vem som tolkar för vem, schemaläggning av tolkstudentteamen i arbete och hur rotationen vid tolkbyten ska gå till utan att störa publiken, det vill säga i tolkningen både öva på överföringen av budskapet och på samordningen.

Studenterna har också behövt förbereda sig på uppsatsrelaterad vetenskaplig terminologi och att vara beredda på att svara på allehanda engagerade och utmanande frågor från de rutinerade tolkarna om sina uppsatsämnen.

Fördjupat samarbete med Sektionen för utbildningstolkning

Målet med detta samverkansevent har varit att fläta samman teori och praktik, men också att sprida kunskap och fördjupa vårt samarbete med Sektionen ytterligare. Presentationerna och upplägget togs emot med stor entusiasm och nu planerar vi för att göra detta till ett återkommande samverkansevent.