Magnus Dahnberg
Magnus Dahnberg

Rollspel för utbildning och examination av tolkar – vilken roll spelar manus?

Vid seminariet presenterar jag egna forskningsrön och diskuterar hur dessa skulle kunna tillämpas när det gäller användning av rollspel i tolkutbildning och när tolkprestationer ska bedömas med rollspel som grund.

Interaktionen mellan tolk och primära parter (tolkanvändare) i olika rollspel skiljer sig åt på väsentliga punkter, bland annat beroende på om de primära parterna läser från manus eller talar mer fritt (Dahnberg 2015). Jag ger vid seminariet ett antal exempel på detta och för sedan en diskussion om vad dessa rön kan innebära för framtida utbildning och examination av tolkar. Jämförelser görs med tidigare forskning (t.ex. Metzger 2000). Teoretiskt utgår jag från tolkning som kommunikativt samspel (Wadensjö 1998) och ser testning av tolkning som en interaktiv praktik (Wadensjö & Skaaden 2014).

De nämnda skillnaderna när det gäller interaktionen, mellan manusbundna och friare rollspel, har påvisats genom samtalsanalytisk undersökning (jmf. Lindström 2008) av ett antal inspelningar av tolkade svensk-ryska samtal. Bland dessa var några rollspel manuskriptbundna, andra icke manuskriptbundna. Skillnaderna framträder såväl i turtagningen som i sidosekvenser initierade t.ex. genom begäran om förtydligande från tolkens sida.

Referenser

Dahnberg, Magnus. 2015. Tolkmedierade samtal som rollspel. Diss. Uppsala: Uppsala Universitet.

Lindström, Jan. 2008. Tur och ordning: introduktion till svensk samtalsgrammatik. Stockholm: Norstedts akademiska.

Metzger, Melanie. 2000. “Interactive role-plays as a teaching strategy”. C. B. Roy (ed.), Innovative practices for teaching sign language interpreters. Washington D.C.: Gallaudet University Press, 1–14.

Wadensjö, Cecilia. 1998. Interpreting as interaction. London: Longman.

Skaaden, Hanne & Wadensjö, Cecilia. 2014. “Some consideration on the testing of interpreting skills”. In Giambruno, C. (ed.), Assessing legal interpreter quality through testing and certification: the Qualitas project, Alicante: Universidad de Alicante, 17–26.