Schema

Vt -20 Schema TTA236

Kursplan

Se planarkivet: Kursplan TTA236

Kursbeskrivning med betygskriterier och litteratur

Kursbeskriv., betyg, litt., TTA236 dk 1 Svenskt teckenspråk VI (279 Kb)

Kursbeskriv., betyg, litt., TTA236 dk 2 Tolkning II (197 Kb)

Kursbeskriv., betyg, litt., TTA236 dk 3 Dövblindtolkning I (280 Kb)

Kursbeskriv., betyg, litt., TTA236 dk 4 Yrkesetik i teori och praktik (235 Kb)

Delkurser

  1. Svenskt teckenspråk VI
  2. Tolkning II
  3. Dövblindtolkning
  4. Yrkesetik i teori och praktik

Svenskt teckenspråk VI, 7,5 hp

(Ges av Institutionen för lingvistik)

Delkursen ägnas åt att ytterligare öva de studerande i att förstå teckenspråk i relativt högt tempo och med ett mer teoretiskt innehåll. De studerande ska också kunna delta i de flesta typer av samtal och diskussioner och då uttrycka sig flytande och förmedla nyanser med precision. Det teckenspråk de producerar ska vara i huvudsak korrekt och utan störande felaktigheter. Dessutom ger delkursen grundläggande kunskaper om strukturell analys av tecken (skillnaden mellan simultan och sekventiell analys) samt begränsningar i teckenstrukturen, och om analys av munrörelser i teckenspråk.
Upp

Tolkning II, 10 hp

(Ges av Tolk- och översättarinstitutet)
Delkursen ägnas i huvudsak åt färdighetsövningar i simultantolkning i form av olika institutionella samtal mellan svenska och svenskt teckenspråk. Särskild uppmärksamhet riktas mot tolkens samordnande funktion i dialogtolkning. I delkursen behandlas grundläggande terminologi och realia från socialförsäkringens, hälso- och sjukvårdens samt vardagsjuridikens områden. Delkursen ger också fördjupade teoretiska kunskaper avseende några aspekter av dialog- och monologtolkning.
Upp

Dövblindtolkning, 5 hp

(Ges av Tolk- och översättarinstitutet)

Kursen ger teoretisk och praktisk kunskap om tolkning till personer med dövblindhet. Kursen behandlar de tolkmetoder som förekommer vid dövblindtolkning. Kursen ger kunskap i syntolkning, socialhaptisk kommunikation och ledsagning samt ger kunskap om förutsättningar i vardagslivet för olika grupper av personer med dövblindhet. Kursen ger också en introduktion i punktskrift och användning av hörseltekniska hjälpmedel.
Upp

Yrkesetik i teori och praktik, 7,5 hp

(Ges av Tolk- och översättarinstitutet)

Delkursen behandlar lagar och förordningar som styr tolkars arbete samt tolketiskt förhållningssätt i teori och praktik. Kursen ger också insikt i teckenspråksanvändares olika behov av och vid tolkning. I kursen ingår också att göra studiebesök i miljöer där yrket utövas.
Upp

Kontakt

Studievägledare KTT på TÖI: ktt@su.se

Studievägledare Lingvistik: studievagledare.tsp@ling.su.se