Schema

Kommer i december.

 

Kursplan

Vt -20 Kursplan TTA236 (231 Kb)

 

Kursbeskrivning med betygskriterier och litteratur

Ny filer TTA236 för vt -20 kommer i december.

Kursbeskriv., betyg, litt., TTA235 dk 1 Svenskt teckenspråk VI (107 Kb)

Kursbeskriv., betyg, litt., TTA235 dk 2 Tolkning II (276 Kb)

Kursbeskriv., betyg, litt., TTA235 dk 3 Fackspråk (152 Kb)

Kursbeskriv., betyg, litt., TTA235 dk 4 Yrkesetik i teori och praktik (151 Kb)

 

Delkurser

  1. Svenskt teckenspråk VI
  2. Tolkning II
  3. Fackspråk
  4. Yrkesetik i teori och praktik

 

Svenskt teckenspråk VI, 7,5 hp

(Ges av Institutionen för lingvistik)

Delkursen ägnas åt att ytterligare öva de studerande i att förstå teckenspråk i relativt högt tempo och med ett mer teoretiskt innehåll. De studerande ska också kunna delta i de flesta typer av samtal och diskussioner och då uttrycka sig flytande och förmedla nyanser med precision. Det teckenspråk de producerar ska vara i huvudsak korrekt och utan störande felaktigheter. Dessutom ger delkursen grundläggande kunskaper om strukturell analys av tecken (skillnaden mellan simultan och sekventiell analys) samt begränsningar i teckenstrukturen, och om analys av munrörelser i teckenspråk.
Upp

Tolkning II, 10 hp

(Ges av Tolk- och översättarinstitutet)
Delkursen ägnas i huvudsak åt färdighetsövningar i simultantolkning i form av olika institutionella samtal mellan svenska och svenskt teckenspråk. Särskild uppmärksamhet riktas mot tolkens samordnande funktion i dialogtolkning. I delkursen behandlas grundläggande terminologi och realia från socialförsäkringens, hälso- och sjukvårdens samt vardagsjuridikens områden. Delkursen ger också fördjupade teoretiska kunskaper avseende några aspekter av dialog- och monologtolkning.
Upp

Fackspråk, 5 hp

(Ges av Tolk- och översättarinstitutet)

Delkursen ger en introduktion till fackspråk och allmänspråk inom såväl svenska som svenskt teckenspråk samt insikt i metodiskt terminologiarbete. Kursen behandlar strategier för tolkning av termer. I kursen introduceras olika hjälpmedel för inhämtning av termer.
Upp

Yrkesetik i teori och praktik, 7,5 hp

(Ges av Tolk- och översättarinstitutet)

Delkursen behandlar lagar och förordningar som styr tolkars arbete samt tolketiskt förhållningssätt i teori och praktik. Kursen ger också insikt i teckenspråksanvändares olika behov av och vid tolkning. I kursen ingår också att göra studiebesök i miljöer där yrket utövas.
Upp

 

Kontakt

Studievägledare TÖI: studievagledare.tolk.svefler@su.se

Studievägledare Lingvistik: studievagledare.tsp@ling.su.se