Schema

Kommer i juni.

Kursplan

Kursplan TTA116 Teckenspråk och tolkning I (237 Kb)

Kursbeskrivning med betygskriterier och litteratur

Ht -19 Kursbeskrivning med betyg, litteratur TTA115 dk 1 Intro till tolkning och tolkningsteori (287 Kb)

Kursbeskrivning med betyg, litteratur TTA115 dk 2 Svenskt tsp V (156 Kb)

Ht -19 Kursbeskrivning med betyg, litteratur TTA115 dk 3 Textanalys (119 Kb)

Ht -19 Kursbeskrivning med betyg, litteratur TTA115 dk 4 Tolkning I (249 Kb)

Delkurser

  1. Introduktion till tolkning och tolkningsteori
  2. Svenskt teckenspråk V
  3. Textanalys
  4. Tolkning I

Delkurs I: Introduktion till tolkning och tolkningsteori, 7,5 hp

Delkursen tar upp centrala frågeställningar inom översättningens och tolkningens område ur ett översättningsvetenskapligt perspektiv. Delkursen ger även en introduktion till olika kognitiva tolkningsprocessmodeller och tar upp för tolkning centrala ämnesområden som tolkning som social aktivitet, tolkningsstrategier och källspråksanalys.
Upp

Delkurs 2. Svenskt teckenspråk V, 7,5 hp

Delkursen ger ytterligare färdigheter i teckenspråk med fokus på förmågan att förstå teckenspråkstexter av olika texttyper i såväl monolog – som dialogform, även när innehållet inte är så tydligt strukturerat. Delkursen ska dessutom ge de studerande färdigheter att aktivt delta i flerpartssamtal om olika ämnen samt göra referat och redovisningar. De studerande ska ytterligare utveckla sina färdigheter i teckenspråk avseende förmågan att själv uttrycka sig flytande och spontant på ett i huvudsak korrekt teckenspråk, och då även kunna använda komplexa konstruktioner utan att söka efter rätt uttryck på ett störande sätt. Delkursen ger även kunskaper om uttryck för flertal och nominalfrasens struktur, frågekonstruktioner, användningen av hjälpverb samt bojar i svenskt teckenspråk.
Upp

Delkurs 3. Textanalys, 7,5 hp

Delkursen ger kunskaper om textanalys av teckenspråk, särskilt med avseende på rumsdimensionen och dess användning för såväl referens som koherens. Dessutom diskuteras några centrala skillnader mellan svenska och teckenspråk och dess konsekvenser för tolkning mellan språken. I delkursen behandlas även annotation av tecken språkstexter och korpusbaserat arbete med tecknade språk.
Upp

Delkurs 4. Tolkning I, 7,5 hp

Delkursen ger kunskap om teoretiska modeller av tolkad kommunikation och av tolkningsprocessen samt ytterligare kunskap om tolkningstekniker och copingstrategier. I de praktiska momenten ingår olika inomspråkliga övningar: memorering, verbal visualisering, simultanparafrasering, segmentering. I delkursen ingår även färdighetsövningar i tolkning av enklare texter mellan svenska och svenskt teckenspråk. Delkursen introducerar tolketiskt förhållningssätt och behandlar användningen av relevanta hjälpmedel.
Upp

 

Kontakt

Studievägledare KTT på TÖI: ktt@su.se

Studievägledare KTT på Lingvistik: studievagledare.tsp@ling.su.se