Schema

HT20 Schema TTA116

Kursplan

Kursplan TTA116 Teckenspråk och tolkning I (237 Kb)

Kursbeskrivning med betygskriterier och litteratur

HT20 Kursbeskrivning med betyg, litteratur TTA116 dk 1 Intro till tolkning och tolkningsteori (301 Kb)

HT20 Kursbeskrivning med betyg, litteratur TTA116 dk 2 Svenskt tsp V (176 Kb)

HT20 Kursbeskrivning med betyg, litteratur TTA116 dk 3 Perspektiv på språk (227 Kb)

HT20 Kursbeskrivning med betyg, litteratur TTA116 dk 4 Tolkning I (262 Kb)

Delkurser

  1. Introduktion till tolkning och tolkningsteori
  2. Svenskt teckenspråk V
  3. Perspektiv på språk
  4. Tolkning I

Delkurs I: Introduktion till tolkning och tolkningsteori, 7,5 hp

Delkursen tar upp centrala frågeställningar inom översättningens och tolkningens område ur ett översättningsvetenskapligt perspektiv. Delkursen ger även en introduktion till olika teoretiska ansatser inom tolkningsfältet och tar upp för tolkning centrala ämnesområden såsom tolkning som social aktivitet, tolkningsstrategier och tolkningsprocessmodeller.
Upp

Delkurs 2. Svenskt teckenspråk V, 10 hp

I delkursen får du fördjupa dina färdigheter i svenskt teckenspråk med fokus på förmågan att förstå och producera mer avancerade teckenspråkstexter av olika typer i såväl monolog- som dialogform. Dessutom får du utveckla din förmåga att aktivt delta i samtal med infödda talare av svenskt teckenspråk och då samtala om kända ämnen inom den globala domänen. Du får också utveckla din förmåga att uttrycka dig spontant på ett i huvudsak korrekt teckenspråk, utan störande felaktigheter. Delkursen ger också kunskaper i att analysera olika typer av teckenspråkstexter, med särskilt fokus på stil.
Upp

Delkurs 3. Perspektiv på språk, 5 hp

Delkursen behandlar översiktligt två dominerande teoretiska ansatser för att studera språk – språk som systemrespektive språk som social handling. Delkursen introducerar även grundläggande begrepp inom samtalsforskningen som turtagning och närhetspar och behandlar översiktligt transkription av talad diskurssom teoretiskt och analytiskt verktyg. Grundläggande skillnader mellan talspråk och skriftspråk behandlas, liksom betydelsen av skriftspråks- respektive talspråks- och teckenspråksnormer, när det gäller vetenskapliga undersökningar av tolkad diskurs.
Upp

Delkurs 4. Tolkning I, 7,5 hp

Delkursen ger kunskap om teoretiska modeller för tolkad kommunikation och för tolkningsprocessen samt ytterligare kunskap om tolkningstekniker och copingstrategier. I de praktiska momenten ingår olika inomspråkliga övningar såsom memorering, verbal visualisering och simultanparafrasering. I delkursen ingår även färdighetsövningar i tolkning av enklare monologer mellan svenska och svenskt teckenspråk. Delkursen introducerar ett tolketiskt förhållningssätt.
Upp

 

Kontakt

Studievägledare KTT på TÖI: ktt@su.se

Studievägledare KTT på Lingvistik: studievagledare.tsp@ling.su.se