Schema

VT21 Schema LITK21 kommer i december.

VT20 Schema LITK21

Kursplan

Se planarkivet: Teckenspråk i teori och praktik II.

Kursbeskrivning med betygskriterier och litteratur

VT21 Litteratur LITK21 Svenskt teckenspråk i teori och praktik II termin 2 (388 Kb)

VT21 Kursbeskriv. med litteratur, betyg LITK21 Muntlig framställning och språkligt uttryck (336 Kb)

VT21 Kursbeskriv. med litteratur och betyg LITK21 Svenskt teckenspråk III (239 Kb)

Delkurser

  1. Kontrastivt perspektiv på svenskt teckenspråk, 7,5 hp
  2. Muntlig framställning och språkligt uttryck, 5 hp
  3. Svenskt teckenspråk III, 10 hp
  4. Svenskt teckenspråk IV, 7,5 hp

Delkurs 1: Kontrastivt perspektiv på svenskt teckenspråk, 7,5 hp

Ges av: Institutionen för lingvistik, Avdelningen för teckenspråk.
Studievägledare: studievagledare.tsp@ling.su.se

Delkursen ägnas åt kontrastiva studier mellan svenskt teckenspråk (STS) och talad samt skriven svenska vilket ska leda till fördjupade teoretiska kunskaper i STS. I kursen studeras STS och svenska ur ett jämförande perspektiv med avseende på hur språken är uppbyggda. För båda språken diskuteras lexikon, morfologi och syntax, dvs. deras likheter och skillnader på ord-, fras-, sats-, menings- och textnivå.
Upp

Delkurs 2: Muntlig framställning och språkligt uttryck, 5 hp

Ges av: Institutionen för svenska och flerspråkighet, Tolk- och översättarinstitutet.
Studievägledare: ktt@su.se

Delkursen behandlar rösten och kroppspråket som redskap för att medvetet förmedla ett givet uttryck. Studenterna framför och analyserar tal med olika uttryck och reflekterar över kontext och syfte. Stort fokus läggs vid analys av olika typer av kommunikationssituationer samt hur studenterna ska anpassa sig efter detta i rollen som tolk. Delkursen introducerar också grundläggande retoriska begrepp och synsätt.
Upp

Delkurs 3: Svenskt teckenspråk III, 10 hp

Ges av: Institutionen för lingvistik, Avdelningen för teckenspråk.
Studievägledare: studievagledare.tsp@ling.su.se

Delkursen utvecklar förmågan att förstå huvudinnehållet i en text på svenskt teckenspråk om välkända ämnen inom den personliga och samhälleliga domänen. Kursen omfattar också övningar i att framställa sammanhängande texter med ett varierat teckenval och med olika konstruktioner utifrån teckenspråkets spatiala och simultana egenskaper. Samtalsövningar utgör ett väsentligt inslag i delkursen. Kursen ger även grundläggande kunskaper om morfologiska och syntaktiska konstruktioner och om produktiva tecken i svenskt teckenspråk.
Upp

Delkurs 4: Svenskt teckenspråk IV, 7,5 hp

Ges av: Institutionen för lingvistik, Avdelningen för teckenspråk.
Studievägledare: studievagledare.tsp@ling.su.se

I delkursen övas förmågan att använda ett mer flexibelt språkbruk och en breddning av teckenförrådet sker. Dessutom utvecklar delkursen förmågan att förstå teckenspråkstexter om olika ämnen. De studerande ska också öva sin förmåga att variera sina teckenval, producera olika typer av texter och utveckla ett förhållandevis korrekt språkbruk inom olika ämnen inom den personliga och samhälleliga domänen. De studerande övar också sin förmåga att utan förberedelser delta i samtal. Delkursen ger fördjupade kunskaper i det svenska teckenspråkets uppbyggnad i den spatiala och simultana dimensionen med fokus på token, bojar, konstruerat agerande och enklare textbindning.
Upp

Kontakt

Studievägledare KTT på TÖIktt@su.se

Studievägledare KTT på Lingvistik: studievagledare.tsp@ling.su.se