Schema

Vt -19 Schema LITK20

 

Kursplan

Se planarkivet: Teckenspråk i teori och praktik II

 

Kursbeskrivning med betygskriterier och litteratur

  1. Kursbeskriv., betyg, litt., LITK20 dk 1 Perspektiv på språk (149 Kb)
  2. Kursbeskriv., betyg, litt., LITK20 dk 2 Språkstrukturer: konstrastiv analys (version 2) (445 Kb)
  3. Kursbeskriv., betyg, litt., LITK20 dk 3 Svenskt teckenspråk III (version 2) (356 Kb)
  4. Kursbeskriv., betyg, litt., LITK20 dk 4 Svenskt teckenspråk IV (version 2) (345 Kb)
  5. Kursbeskriv., betyg, litt., LITK20 dk 5 Muntlig framställning och språkligt uttryck (138 Kb)

 

Delkurser

  1. Perspektiv på språk, 5 hp
  2. Språkstrukturer: kontrastiv analys, 5 hp
  3. Svenskt teckenspråk III, 7,5 hp
  4. Svenskt teckenspråk IV, 7,5 hp
  5. Muntlig framställning och språkligt uttryck, 5 hp

Delkurs 1: Perspektiv på språk, 5 hp

(Ges av Institutionen för svenska och flerspråkighet, Tolk- och översättarinstitutet.)

Delkursen behandlar översiktligt två dominerande teoretiska ansatser för att studera språk – språk som system respektive språk som social handling. Delkursen introducerar även grundläggande begrepp inom samtalsforskningen som turtagning och närhetspar och behandlar översiktligt transkription av talad diskurs som teoretiskt och analytiskt verktyg. Grundläggande skillnader mellan talspråk och skriftspråk behandlas, liksom betydelsen av skriftspråks- respektive talspråks- och teckenspråksnormer, när det gäller vetenskapliga undersökningar av tolkad diskurs.
Upp

Delkurs 2: Språkstrukturer: kontrastiv analys, 5 hp

(Ges av Institutionen för lingvistik.)

I delkursen studeras teckenspråk och svenska ur ett jämförande perspektiv med avseende på hur språken är uppbyggda och språkens olika konventioner för turtagning. Satsens form och funktion, satstyper och ordföljd samt ordklasser och morfologiska processer diskuteras för båda språken. Dessutom behandlas teckenspråkets icke-manuella syntaktiska markörer.
Upp

Delkurs 3: Svenskt teckenspråk III, 7,5 hp

(Ges av Institutionen för lingvistik.)

Delkursen innehåller övningar i att förstå huvudinnehållet i en längre framställning på teckenspråk, samt följa med i mer komplicerad argumentation, dock under förutsättning att ämnet är någorlunda bekant. Du övar också på att inleda, hålla igång och avsluta ett samtal, samt att hålla förberedda anföranden på ett tydligt och lättförståeligt teckenspråk. Du utvecklar även din teckenspråksproduktion i riktning mot ett mer varierat teckenval och alltmer komplicerade grammatiska konstruktioner. Samtalsövningar samt analys och översättning av teckenspråkstexter utgör ett väsentligt inslag i delkursen. Delkursen ger även grundläggande kunskaper om betydelserelationer, tecknens formförändringar och om teckenbildningsprocesser i det svenska teckenspråket.
Upp

Delkurs 4: Svenskt teckenspråk IV, 7,5 hp

(Ges av Institutionen för lingvistik.)

Delkursen innehåller övningar i att förstå längre framställningar med komplicerad argumentation även om ämnet inte är bekant. Efter genomgången delkurs ska du behärska teckenspråkets turtagningsregler förhållandevis väl, uppvisa ett varierat teckenval och en relativt hög grad av grammatisk behärskning, och kunna producera teckenspråk även med något mer komplicerade satskonstruktioner. Samtalsövningar samt analys och översättning av teckenspråkstexter utgör ett väsentligt inslag i delkursen. Delkursen ger även kunskaper om manuell och icke-manuell negation, användningen av prepositioner samt om polysyntetiska tecken och form- och storleksbeskrivande tecken i svenskt teckenspråk.
Upp

Delkurs 5: Muntlig framställning och språkligt uttryck, 5 hp

(Ges av Institutionen för svenska och flerspråkighet, Tolk- och översättarinstitutet.)

Delkursen omfattar retorik i både teori och praktik. Studenterna tillämpar retoriska begrepp och retorikens synsätt på vardagliga och professionella kommunikationssituationer, och de analyserar och framför tal i olika situationer med olika syften och olika mottagare. Stort fokus läggs vid analys av olika typer av kommunikationssituationer samt hur studenterna ska anpassa sig efter detta i rollen som tolk. Delkursen behandlar också rösten och kroppsspråket.
Upp

Kontakt

Studievägledare TÖI: studievagledare.tolk.svefler@su.se

Studievägledare Lingvistik: studievagledare.tsp@ling.su.se