Schema

Ht -20 Schema LITK10

Kursplan

HT20 Kursplan LITK10 (295 Kb)

Kursbeskrivning med betygskriterier och litteratur

HT20 Litteratur LITK10 (dk 1–5) (192 Kb)

HT20 Betygskriterier LITK10 (dk 1–5) (228 Kb)

HT20 Examinatorer LITK10 (dk 1–5) (117 Kb)

Upp

Delkurser

Ges av: Institutionen för lingvistik, Avdelningen för teckenspråk.

Delkurs 1: Språkvetenskaplig introduktion till svenskt teckenspråk, 5 hp

Delkursen ger en introduktion till språk och kommunikation och till hur tecknade språk skiljer sig från talade språk med avseende på de grundläggande principerna inom teckenspråkets gestuella-visuella modalitet. I delkursen introduceras teckenspråkets simultana karaktär med fokus på den icke-manuella delen samt teckenspråkets spatiala dimension ur ett teoretiskt perspektiv. Delkursen introducerar också grundläggande språkvetenskapliga begrepp och ger en översiktlig beskrivning av det svenska teckenspråkets struktur och grammatiska processer. Kursen berör även grundläggande grammatik så som ordklasser, hur ord och meningar byggs upp av mindre enheter och olika typer av fraser och dess funktion.

Delkurs 2: Dövas kultur och historia, 5 hp

Delkursen behandlar dövas kultur och historia i ett samhälle där normen är ett talat språk. Delkursen behandlar även dövrörelsens framväxt ur ett historiskt perspektiv, belyser dövskolans betydelse för språklig och kulturell utveckling samt den tekniska utvecklingen och hur denna påverkat och påverkar teckenspråksgemenskapen historiskt och idag.

Delkurs 3: Svenskt teckenspråk I, 10 hp

Delkursens huvudfokus är språkfärdighetsträning. I delkursen introduceras de grundläggande principerna inom teckenspråkets gestuella-visuella modalitet. Delkursen utvecklar förmågan att förstå och använda det mest frekventa teckenförrådet och enkla fraser (inkl. bokstavering och siffror) i anpassade samtal inom den personliga domänen. Delkursen ger även en orientering i att hantera verktyg för analys och transkription av teckenspråk.

Delkurs 4: Svenskt teckenspråk II - praktiskt fokus, 7 hp

Delkursen utvecklar förmågan att förstå huvudinnehållet i enkla texter på teckenspråk och att delta i samtal om välbekanta ämnen inom den personliga domänen. I delkursen utvecklas också förmågan att framföra enkla texter på svenskt teckenspråk med beaktande av teckenspråkets grammatiska strukturer.

Delkurs 5: Svenskt teckenspråk II - teoretiskt fokus, 3 hp

I delkursen introduceras teckenspråkets simultana karaktär med fokus på den icke-manuella delen samt teckenspråkets spatiala dimension ur ett teoretiskt perspektiv. Kunskapen om teckenspråkets teckenstruktur och teckenrestriktion fördjupas

Kontakt

Studievägledare KTT på TÖI: ktt@su.se

Studievägledare KTT på Lingvistik: studievagledare.tsp@ling.su.se