Kurser i översättning

Student sitter i fåtölj och skriver i ett block. Foto: Niklas Björling

Litterär översättning och redaktörsarbete, 15 hp (HT20)

Kursen startar höstterminen 2020 med översättning från engelska eller franska till svenska. Under kursen diskuteras olika litterära prosagenrer och deras stilistiska och funktionella egenskaper ur ett översättningsperspektiv, och du får fördjupad kunskap om en genre efter eget val. Under hela kursen arbetar du med en individuell översättningsuppgift – en engelskspråkig eller franskspråkig novell eller essä som översätts till svenska och som diskuteras på kursens seminarier.

Studenter sitter och pluggar i universitesbibliotetket. Foto: Eva Dalin

Översättning I, 30 hp (HT20)

Kursen är avsedd för dig som har studerat språk på universitet/högskola i minst två terminer på heltid. Kursen vänder sig till dig som är intresserad av kommunikation i tal och skrift utifrån ett flerkulturellt perspektiv. Du studerar skillnader mellan talad och skriven kommunikation och får insikter i tolkningens och översättningens villkor samt översättningens specifika förutsättningar och tekniker.

Översättning II, 30 hp (VT20)

Översättning II utgör den andra terminen i studierna i översättning på grundnivå. Kursen är professionsinriktad och ger fördjupade insikter i teoretiska, praktiska och etiska aspekter av översättning. Du får också praktisk träning i och specialiserade kunskaper om översättning inom olika textgenrer och översättningsområden.

Översättning III, 30 hp (HT20)

Kursen utgör termin 3 i studierna i översättning på grundnivå. Den ger fördjupade kunskaper i översättning som yrkesverksamhet, inom olika genrer och specialområden. Kursen är avsedd för den som vill översätta till svenska från ett valfritt språk eller från svenska till ett valfritt språk, det senare gäller i normalfall för studenter med ett annat förstaspråk än svenska. En språkkombination utan svenska är med andra ord omöjlig. Kursen ger fördjupade insikter i teoretiska, praktiska och etiska aspekter på översättning.

Översättning – kandidatkurs, 30 hp (VT20)

Kursen utgör den examensgivande delen i studierna i översättning på grundnivå. Den består dels av ett större självständigt uppsatsarbete i översättning om 15 hp, vilket motsvarar kravet för en kandidatexamen, dels av delkurser som erbjuder teoretisk ämnesfördjupning.

Cathrine Ottosson. Foto: Eva Dalin

Cathrine Ottosson

Studievägledare TÖI

E-post:
studievagledare.
tolk.svefler@su.se

Telefonnummer och telefontider
Rum och besökstider
:
Studievägledare TÖI

Monique Zwanenburg Widingsjö. Foto: Pia Nordin

Monique Zwanenburg Widingsjö

Studentexpedition TÖI

E-post: studexp.tolk.svefler@su.se

Telefon/telefontider
Rum/besökstider
:
Studentexpedition TÖI

Mats Larsson

Studierektor tolkning och översättning

Helena Bani-Shoraka. Foto: Pia Nordin

Helena Bani-Shoraka

Studentinflytande vid Institutionen för svenska och flerspråkighet

Helena är ombud för likabehandlingsfrågor (för studenter) vid Institutionen för svenska och flerspråkighet (inkl. Centrum för tvåspråkighetsforskning och TÖI). Om du inte är student hos oss ska du vända dig till din institution (se SU-sajten).

E-post: helena.bani-shoraka@su.se

Kontakt Lokalt råd för arbetsmiljö och lika villkor vid Institutionen för svenska och flerspråkighet