Schema

Kursplan

HT20 Kursplan, se utbildningskatalogen:

Kursbeskrivning med betygskriterier och litteratur

HT20 Kursbeskriv. betyg litt. TTA531–536 Översättningsteori (313 Kb)

HT20 Kursbeskriv. betyg litt. TTA531–536 Textanalys I (335 Kb)

HT20 Kursbeskriv. betyg litt. TTA531–536 Praktisk översättning I (version 2) (332 Kb)

Delkurser

Översättningsteori, 5 hp

Delkursen ger en översikt över översättningsvetenskapens utveckling och beskriver olika översättningsteoretiska inriktningar. Vidare presenterar delkursen teoretiska verktyg för grundläggande översättningsanalyser och ger förståelse för översättning som process och produkt.

Textanalys I, 5 hp

Delkursen ger grundläggande teoretisk och praktisk förtrogenhet med centrala textsorter i den offentliga sektorn i Sverige och presenterar grundläggande metoder för språk- och stilanalys samt textlingvistisk analys. Delkursen ger vidare övning i terminologiskt arbete och träning i informationssökning.

Textanalys II, 5 hp

Delkursen ger fördjupad teoretisk och praktisk förtrogenhet med centrala textsorter i den offentliga sektorn i Sverige och presenterar fördjupade metoder för språk- och stilanalys samt textlingvistisk analys. Delkursen ger vidare fördjupad övning i terminologiskt arbete och fördjupad träning i informationssökning.

Praktisk översättning I, 5 hp

Delkursen ger praktisk förtrogenhet med översättning av texter inom områdena socialtjänst och arbetsmarknad. Delkursen ger vidare insikter i översättningsprocessen och ger förmåga att analysera centrala element i översättningssituationen. Samtliga källtexter är på svenska.

Praktisk översättning II, 5 hp

Delkursen ger praktisk förtrogenhet med översättning av texter inom områdena hälso- och sjukvård samt vid asylärenden. Delkursen ger vidare fördjupade insikter i översättningsprocessen och utvecklar förmågan att analysera centrala element i översättningssituationen. Samtliga källtexter är på svenska.

Yrkeskunskap, 5 hp

Delkursen ger grundläggande kunskaper om hur den svenska översättningsmarknaden ser ut, hur man driver ett företag i översättningsbranschen och hur översättningstjänster marknadsförs. Delkursen ger vidare grundläggande färdigheter i att använda CAT-verktyg i översättningsarbetet.