<< Tillbaka till Masterprogram i tolkning

Allmänt | Provdatum | Vad ingår i antagningsprovet? | Vad krävs för att bli godkänd? | Hur går antagningsprovet till? | Resultat från antagningsprovet och antagningsbesked | Bedömningskriterier

Allmänt

För att bli antagen till Masterprogram i tolkning, inriktning konferenstolkning måste du, förutom att uppfylla övriga formella behörighetskrav som finns angivna i kursplanen, bli godkänd på ett antagningsprov. Om du är formellt behörig, eller kan förväntas uppfylla behörighetskraven innan kursstart, får du en personlig kallelse till antagningsprovet. Kallelsen skickas till den e-postadress du angivit på antagning.se.

Observera att kursen endast kan starta om det finns ett tillräckligt antal godkända sökande.

Upp

Provdatum

Antagningsproven till Masterprogram i tolkning, inriktning konferenstolkning som startar HT21 planeras äga rum mellan den 26 och 28 maj.

På grund av rådande omständigheter med pandemin kan antagningsproven komma att flyttas fram.

Upp

Vad ingår i antagningsprovet?

Antagningsprovet består av ett skriftligt prov i tre delar och ett muntligt prov i tre delar.

Antagningsprovet i språkriktning engelska och franska/tyska till svenska mäter

 1. Muntlig produktion på svenska som ditt A-språk och förmåga att föregripa pågående tal (vad en talare är på väg att säga).
 2. Förmågan att under press snabbt lösa en språklig och kommunikativ uppgift utifrån givna ramar.
 3. Avancerad hörförståelse av dina C-språk.
 4. Förmåga till återgivning från dina C-språk till svenska.
 5. Omvärldskunskaper.

Det skriftliga och det muntliga provet tar ca 30 minuter vardera.

 • Med A-språk avses det språk du behärskar bäst och tolkar till, i det här antagningsprovet svenska.
 • Med C-språk avses det språk som du tolkar från, i det här antagningsprovet engelska och franska eller tyska.

Upp

Antagningsprovet i språkriktning till och från svenska och engelska mäter

 1. Muntlig produktion på svenska eller engelska som ditt A- respektive B-språk och förmågan att föregripa pågående tal (vad en talare är på väg att säga).
 2. Förmågan att under press snabbt lösa en språklig och kommunikativ uppgift utifrån givna ramar.
 3. Avancerad hörförståelse av engelska och svenska.
 4. Förmåga till återgivning från engelska till svenska och svenska till engelska.
 5. Omvärldskunskaper.

I steg 1 och 3 väljer du det språk du anser dig vara starkast i (ditt A-språk), det måste vara samma språk.

Det skriftliga och det muntliga provet tar ca 30 minuter vardera.

Upp

Vad krävs för att bli godkänd?

För att bli godkänd på antagningsprovet krävs att du får betyget Godkänd på alla sex delprov. Om du blir godkänd på alla delprov utom det i omvärldskunskap kan du få göra om det delprovet.

Upp

Hur går antagningsprovet till?

Provet inleds med tre skriftliga delprov

1. Skriftligt lucktest

Det första delprovet består av ett lucktest på svenska, där du lyssnar på en historia och förväntas fylla i de ord som saknas.

2. Prov i omvärldskunskap engelska

Du lyssnar på ett antal frågor om aktuella förhållanden i engelskspråkiga länder (främst Storbritannien) och besvarar dem skriftligt på det aktuella språket.

3. Prov i omvärldskunskap franska eller tyska

Du lyssnar på ett antal frågor om aktuella förhållanden i fransk- eller tyskspråkiga länder (främst Frankrike respektive Tyskland) och besvarar dem skriftligt på det aktuella språket.

Upp

Efter det skriftliga provet följer tre muntliga delprov

1. Anförande på svenska

Du får 15 minuter på dig att förbereda ett anförande på 2–3 minuter över ett givet ämne. Ämnet handlar om aktuella företeelser. Anförandet ska vara relevant, framföras ledigt och gärna redovisa olika argument inom ämnesområdet. Bedömarna kan ställa följdfrågor.

2. Återgivande av anförande på C-språken till svenska

Du återger ett kort anförande (ungefär 3 minuter) som hålls på dina två C-språk till svenska, ett anförande per språk. Du lyssnar på anförandet och ska sedan, med eller utan hjälp av anteckningar, iklä dig rollen som talare och så komplett som möjligt återge anförandet på svenska. Du bedöms utifrån mängden information som återges och din förmåga att ta till dig och återge ett budskap på ett sätt som gör ursprungsanförandet rättvisa.

3. Temadiskussion på C-språken

Du får diskutera samma ämne som i det korta anförandet i punkten 2 med bedömarna på dina C-språk. Du bör kunna föra en diskussion med ett register som gör ämnet rättvisa och utan att göra sådana misstag i språkanvändningen att det försvårar förståelsen.

Upp

Hur går antagningsprovet i språkriktning till och från svenska och engelska till?

Provet inleds med tre skriftliga delprov

1. Skriftligt lucktest

Det första delprovet består av ett lucktest i det språk du anser dig vara starkast i av engelska eller svenska, där du lyssnar på en historia och förväntas fylla i de ord som saknas.

2. Prov i omvärldskunskap engelska

Du lyssnar på ett antal frågor om aktuella förhållanden i engelskspråkiga länder (främst Storbritannien) och besvarar dem skriftligt på det aktuella språket.

3. Prov i omvärldskunskap svenska

Du lyssnar på ett antal frågor om aktuella förhållanden i svenskspråkiga länder (främst Sverige) och besvarar dem skriftligt på det aktuella språket.

Upp

Efter det skriftliga provet följer tre muntliga delprov

1. Anförande på svenska eller engelska

Du får 15 minuter på dig att förbereda ett anförande på 2–3 minuter över ett givet ämne i det språk du anser dig vara starkast i av engelska eller svenska. Ämnet handlar om aktuella företeelser. Anförandet ska vara relevant, framföras ledigt och gärna redovisa olika argument inom ämnesområdet. Bedömarna kan ställa följdfrågor.

2. Återgivande av anförande svenska till engelska och engelska till svenska

Du återger ett kort anförande (ungefär 3 minuter) som hålls på engelska till svenska och ett som hålls på svenska till engelska. Du lyssnar på anförandet och ska sedan, med eller utan hjälp av anteckningar, iklä dig rollen som talare och så komplett som möjligt återge anförandet på svenska. Du bedöms utifrån mängden information som återges och din förmåga att ta till dig och återge ett budskap på ett sätt som gör ursprungsanförandet rättvisa.

3. Temadiskussion på engelska och svenska

Du får diskutera samma ämne som i det korta anförandet i punkten 2 med bedömarna på engelska och svenska. Du bör kunna föra en diskussion med ett register som gör ämnet rättvisa och utan att göra sådana misstag i språkanvändningen att det försvårar förståelsen.

Upp

Resultat från antagningsprovet och antagningsbesked

Bedömningsgruppen sammanträder efter att alla sökande gjort sina antagningsprov och går igenom resultaten från delproven. Om du behöver göra om det skriftliga testet i omvärldskunskap meddelas det vid samma tillfälle. Senast en dag efter att bedömarna sammanträtt får du information per e-post om du är godkänd på antagningsprovet eller inte.

Observera att det beskedet endast gäller om du blivit godkänd på antagningsprovet. Den slutgiltiga antagningen meddelas senare.

Upp

Bedömningskriterier

För att se efter vilka bedömningskriterier ditt antagningsprov bedöms, se separat dokument. [Pdf kommer.]

Upp