<< Tillbaka till Masterprogram i tolkning

Allmänt | Provdatum | Vad ingår i antagningsprovet? | Vad krävs för att bli godkänd? | Hur går antagningsprovet till? | Resultat från antagningsprovet och antagningsbesked | Bedömningskriterier

Allmänt

För att bli antagen till Masterprogram i tolkning, inriktning konferenstolkning måste du, förutom att uppfylla övriga formella behörighetskrav som finns angivna i kursplanen, bli godkänd på ett antagningsprov. Om du är formellt behörig, eller kan förväntas uppfylla behörighetskraven innan kursstart, får du en personlig kallelse till antagningsprovet.

Observera att kursen endast kan starta om det finns ett tillräckligt antal godkända sökande.

Upp

Provdatum

Antagningsproven till Masterprogram i tolkning, inriktning konferenstolkning som startar HT20 planeras till den 16 och 17 juni.

På grund av rådande omständigheter med coronaviruset kan antagningsproven komma att flyttas fram.

Upp

Vad ingår i antagningsprovet?

Antagningsprovet består av fem delar, två skriftliga och tre muntliga.

Antagningsprovet mäter:

  1. Muntlig produktion på svenska och förmåga att föregripa pågående tal (vad en talare är på väg att säga);
  2. Förmågan att under press snabbt lösa en språklig och kommunikativ uppgift utifrån givna ramar;
  3. Avancerad muntlig förståelse av dina C-språk;
  4. Förmåga till återgivning från dina C-språk till svenska;
  5. Omvärldskunskaper.

Med C-språk avses i det här antagningsprovet engelska, franska och tyska.

De skriftliga proven och de muntliga proven tar ca 30 minuter vardera.

Upp

Vad krävs för att bli godkänd?

För att bli godkänd på antagningsprovet krävs att du får betyget Godkänd på alla fem delprov. Om du blir godkänd på alla delprov utom det i omvärldskunskap, kan du få göra om det delprovet.

Upp

Hur går antagningsprovet till?

Provet inleds med två skriftliga delprov.

1. Skriftligt lucktest

Det första delprovet består av ett lucktest på svenska, där du lyssnar på en historia och förväntas fylla i de ord som saknas.

2. Prov i omvärldskunskap

Du lyssnar på ett antal frågor om aktuella förhållanden i länder där dina respektive C-språk talas och besvarar dem skriftligt på det aktuella språket.

Efter de skriftliga delproven följer tre muntliga delprov:

3. Anförande på svenska

Du får 15 minuter på dig att förbereda ett anförande på 2–3 minuter över ett givet ämne. Ämnet handlar om aktuella företeelser. Anförandet ska vara relevant, framföras ledigt och gärna redovisa olika argument inom ämnesområdet. Bedömarna kan ställa följdfrågor.

4. Återgivande av anförande på C-språken till svenska.

Du återger ett kort anförande (ungefär 3 minuter) som hålls på dina två C-språk till svenska, ett anförande per språk. Du lyssnar på anförandet och ska sedan, med eller utan hjälp av anteckningar, iklä dig rollen som ”talare” och så komplett som möjligt återge anförandet på svenska. Du bedöms utifrån mängden information som återges och din förmåga att ta till dig och återge ett budskap på ett sätt som gör ursprungsanförandet rättvisa.

5. Temadiskussion på C-språken.

Du får diskutera samma ämne som i det korta anförandet i punkten 4 med bedömarna på dina C-språk.Du bör kunna föra en diskussion med ett register som gör ämnet rättvisa, utan att göra sådana misstag i språkanvändningen att det försvårar förståelsen.

Upp

Resultat från antagningsprovet och antagningsbesked

Bedömningsgruppen sammanträder efter att alla sökande gjort sina antagningsprov och går igenom resultaten från delproven. Om du behöver göra om det skriftliga testet i omvärldskunskap meddelas det vid samma tillfälle. Senast en dag efter att bedömarna sammanträtt får du information per e-post om du är godkänd på antagningsprovet eller inte.

Observera att det beskedet endast gäller om du blivit godkänd på antagningsprovet. Den slutgiltiga antagningen meddelas senare.

Upp

Bedömningskriterier

Du bedöms enligt följande bedömningskriterier:

1. Den muntliga produktionen på svenska och förmåga att föregripa pågående talproduktion (vad en talare är på väg att säga).

Bedömarna tar hänsyn till begriplighet, produktiv förmåga och språkligt omfång.

Begriplighet

Sökanden visar förmåga att göra framställningen begriplig för åhöraren genom klart uttal, korrekt grammatik och syntax, flyt och flexibilitet.

Produktiv förmåga (resonemang, antecipation, innehåll/koherens)

Sökanden visar förmåga att behandla ämnet på en godtagbar abstrakt nivå. Sökanden kan redogöra för en ståndpunkt, lyfta fram och resonera kring olika åsikter, uttrycka sig utförligt och spontant på ett naturligt sätt. Sökanden framför ett tydligt budskap och pausar endast för att hitta rätt ord för att uttrycka sina tankar eller för att finna ett lämpligt exempel eller förklaring.

Språkligt omfång (ordförråd, idiomatiska uttryck, register)

Sökanden visar förmåga att behärska en bred språklig repertoar och har ett stort ordförråd. Sökanden kan vidare använda idiomatiska uttryck och vet vilka associationer de ger, kan förmedla även finare betydelsenyanser med precision och kan på ett ledigt och naturligt sätt använda olika språkliga register alltefter sammanhang.

Kompetensen bedöms med betyget Godkänd eller Underkänd. Varje enskilt moment bedöms och varje delmoment väger lika tungt.

2. Förmågan att under press snabbt lösa en språklig och kommunikativ uppgift utifrån givna ramar

Bedömarna tar hänsyn till begriplighet, produktiv förmåga, språkligt omfång och kommunikation.

Begriplighet

Sökanden visar förmåga att göra framställningen begriplig för åhöraren genom klart uttal, korrekt grammatik och syntax, flyt och flexibilitet.

Produktiv förmåga (resonemang, antecipation, innehåll/koherens)

Sökanden visar förmåga att behandla ämnet på en godtagbar abstrakt nivå. Sökanden kan redogöra för en ståndpunkt, lyfta fram och resonera kring olika åsikter, uttrycka sig utförligt och spontant på ett naturligt sätt. Sökanden framför ett tydligt budskap.Det som sägs framförs sammanhängande utan störande pauser/tvekan. Sökanden pausar endast för att hitta exakt rätt ord för att uttrycka sina tankar eller för att finna ett lämpligt exempel eller förklaring.

Språkligt omfång (ordförråd, idiomatiska uttryck, register)

Sökanden visar förmåga att behärska en bred språklig repertoar och har ett stort ordförråd. Sökanden kan använda idiomatiska uttryck och vet vilka associationer de ger. Sökanden kan förmedla även finare betydelsenyanser med precision och kan på ett ledigt och naturligt sätt använda olika språkliga register alltefter sammanhang.

Kommunikation

Sökanden visar förmåga att kommunicera ett budskap med bibehållet språkligt omfång under stress, d.v.s. i provsituationen.

Kompetensen bedöms med betyget Godkänd eller Underkänd. Varje enskilt moment bedöms och varje delmoment väger lika tungt.

3. Avancerad muntlig förståelse av de båda C-språken

Bedömarna tar hänsyn till muntlig språkförståelse.

Muntlig språkförståelse

Sökanden har förmåga att utan några som helst svårigheter förstå vad som sägs på C-språket och klarar av att hantera information och kommunicera på språket ifråga.

Kompetensen bedöms med betyget Godkänd eller Underkänd. Varje enskilt moment bedöms och varje del väger lika tungt.

4. Förmågan till återgivning mellan två språk

Bedömarna tar hänsyn till budskapsöverföring.

Budskapsöverföring

Sökanden har förstått den röda tråden i berättelsen på C-språket och kan i viss grad återge anförandet på svenska. Här bedöms mängden information som återges och sökandens förmåga att under stress producera en begriplig framställning.

Kompetensen bedöms med betyget Godkänd eller Underkänd.

5. Omvärldskunskap

Bedömarna tar hänsyn till att sökanden visar kunskap om aktuella samhällsförhållanden i områden där C-språken talas.

Kompetensen bedöms med betyget Godkänd eller Underkänd. I det skriftliga provet måste sökanden uppnå minst hälften av möjliga poäng för att bli godkänd.