Översättning

Fackspråk och terminologi, AN, 7,5 hp (VT21)

Kursen ger en introduktion till studiet av fackspråk och terminologi. Skillnaden mellan fackspråk och allmänspråk tematiseras ur olika synvinklar, och i kursen behandlas strukturella, stilistiska och funktionella kännetecken för fackspråk. Speciellt fokus läggs på ekonomins och juridikens teknolekter. Vidare behandlar vi terminologilärans och terminologiarbetets grunder. Kursen ger även erfarenhet av att arbeta med terminologiprojekt och att skapa termordlistor framför allt inom ekonomi och juridik.

Facköversättning till svenska I, AN, 7,5 hp (HT21)

Kursen ger en första introduktion till facköversättning som yrkesverksamhet. Den behandlar översättning till svenska av sakprosatexter inom olika genrer och för olika målgrupper. Du tränas i att producera måltexter som är anpassade till svenskans genrekrav, dessutom i att aktivt reflektera över och beskriva din översättningsprocess. Kursen ger även färdigheter i att söka och använda relevant information för yrkesmässig översättningsverksamhet.

Facköversättning II, AN, 7,5 hp (VT21)

Kursen är en fördjupning inom facköversättning som yrkesverksamhet. Den behandlar översättning av centrala typer av ekonomiska och juridiska facktexter med strategier anpassade till målgrupp, genre och syfte. Du tränas i att med översättningsteoretisk förankring redogöra för och diskutera de drag i översättningsprocessen som kräver särskild uppmärksamhet vid översättning av ekonomiska och juridiska facktexter. Kursen ger också färdigheter i att kritiskt granska och värdera relevant information föryrkesmässig facköversättningsverksamhet.

Maskinöversättning, AN, 7,5 hp (HT21)

Kursen ger en introduktion till maskinöversättning. Maskinöversättningens historia och utveckling behandlas mot språkvetenskaplig och teknisk bakgrund samt mot bakgrund av behovet av maskinöversättning i ett geopolitiskt och kommersiellt perspektiv.

Masterprogram i översättning, 120 hp (HT19, HT20)

Masterprogrammet i översättning ger djupgående kunskaper om och färdigheter i översättning. Det ger behörighet för forskarutbildning i översättningsvetenskap och kan tjäna som förberedelse för forskarutbildning inom andra språkvetenskapliga ämnen eller för kommande yrkesverksamhet inom översättning. Programmet innehåller både teoretiska kurser och kurser i praktisk översättning, där du översätter från ett av de källspråk som programmet ges med till svenska.

Masterprogram i översättning, 120 hp (startar HT21)

Masterprogrammet i översättning vänder sig till dig som vill arbeta som översättare eller vill fördjupa dina kunskaper i översättningsvetenskap med inriktning mot översättning, dvs. översättning av skriven text. Programmet är tvåårigt och innehåller såväl teoretiska kurser som praktisk färdighetsträning i att översätta facktexter.

Skönlitterär översättning, AN, 7,5 hp (HT21)

Kursen ger fördjupade kunskaper i studiet av skönlitterär översättning. Det skönlitterära översättandet tematiseras ur olika synvinklar, och ett speciellt fokus läggs på kontrastiv analys av skönlitterära översättningar och deras källtexter.

Undertextning, AN, 7,5 hp (HT21)

Kursen ger dig färdighet i att undertexta ett urval av genrer inom film och teve, inklusive segmentering och tidkodning. Vidare får du kunskaper om vilka metoder och strategier som används inom olika genrer för att lösa olika översättningsproblem med beaktande av mediets begränsningar. Kursen ger dessutom teoretiska kunskaper om undertextning som en form av medieöversättning, inklusive undertextningens normer, historia och semiotiska kontext. Kursen har sin teoretiska bas inom översättningsvetenskap och filmvetenskap och ger kunskaper om undertextning i teori och praktik.

Översättningsvetenskaplig teori och metod, AN, 7,5 hp (HT21)

Kursen består i en analytisk översikt över centrala frågeställningar, teorier och metoder inom den översättningsvetenskapliga forskningen. Den behandlar tre grundläggande teman som berör både tolkning och översättning:

Översättning och ideologi, AN, 7,5 hp (HT21)

Kursen ger en introduktion till studiet av översättning och ideologi. Kursen behandlar olika ideologiska perspektiv på översättning samt olika översättningsideologier. Vidare belyser kursen förhållandet mellan språk och makt i relation till översättning och ger en överblick över ideologiskt grundade förhållningssätt till översättning och översättningsvetenskap, såsom feministiska, queera och postkoloniala.

Johan Andersson. Foto: privat

Johan Andersson

Studievägledare TÖI

E-post:
studievagledare.
tolk.svefler@su.se

Telefonnummer och telefontider
Rum och besökstider
:
Studievägledare TÖI

Katerina Shamanina

Studentexpedition TÖI

E-post: studexp.tolk.svefler@su.se

Telefon/telefontider
Rum/besökstider
:
Studentexpedition TÖI

Mats Larsson, Elisabeth Bladh

Studierektor tolkning och översättning

Helena Bani-Shoraka

Studierektor tolkning (GN, AN)

Sofia Pereswetoff-Morath

Studentinflytande vid Institutionen för svenska och flerspråkighet

Sofia Pereswetoff-Morath är ombud för likabehandlingsfrågor (för studenter) vid Institutionen för svenska och flerspråkighet (inkl. Centrum för tvåspråkighetsforskning och TÖI). Om du inte är student hos oss ska du vända dig till din institution (se SU-sajten).

E-post: sofia.pereswetoff-morath@su.se

Kontakt Lokalt råd för arbetsmiljö och lika villkor vid Institutionen för svenska och flerspråkighet

Information om corona
Dagens schema
Sök program & kurser
Athena
Språkstudion
Studie- och språkverkstan
Texten biblioteket på blå bakgrund
SU Play
Fusk: plagiat och ottillåten kopiering
NÄR
Jämställdhet och likabehandling, Diskrimineringslagen, Sexuella trakasserier, Miljö, Arbetsmiljö
Har du idéer och förslag på miljöarbete?
Kris och stöd

SU profilprodukter webbshop

Webbshop med SU:s profilprodukter

FB TÖI

facebook

Svefler och SU i sociala medierSvefler på Facebook Universitetet på Instagram Universitetet på Linkedin Universitetet på Twitter Svefler på YouTube