Eftersom vi på TÖI sysslar mycket med textproduktion är det viktigt att vi vet att du känner till vad plagiat innebär, så att du på ett säkert sätt ska kunna undvika det. Plagiat innebär att du kopierar någon annans text eller idéer (även din egen text eller dina egna idéer som du skrivit eller formulerat tidigare) utan att hänvisa till källan. Detta gäller även om du formulerar om en text eller idé som du har hittat i en bok, en tidning eller på webben.

När du skriver en akademisk text ska du både redogöra för den relevanta forskningen i ämnet och argumentera för dina egna ståndpunkter. Det är därför mycket viktigt att det går att skilja på vad som är dina idéer och åsikter och vad som är någon annans. Det är ingenting fel i att berätta vad andra tycker och tänker om ämnet – snarare tvärtom – men du måste göra klart vems idéer och åsikter du framför.

För att undvika plagiat är det bättre att du hänvisar lite för mycket än lite för litet och du kan hänvisa på olika sätt beroende på vilken information du för vidare.

  • Du använder citat i din text genom att inom citattecken eller i blockcitat återge den exakta texten från din källa och sedan hänvisa till källan inom parentes. T.ex: ”Satsgradstänkandet” (Ingo 2007: 60)
  • Du kan använda noter som hänvisar till din källa. T.ex. så här [1].
  • Du kan omnämna källan i den löpande texten. T.ex: Ingo menar i sin bok från 2007 att satsgradstänkandet…

Om du arbetar med en översättning av en text som översatts till ditt målspråk tidigare, måste du i kommentaren redovisa hur du förhållit dig till den tidigare översättningen. Tänk även på att ange källan om du återanvänder (delar av) texter du tidigare publicerat (t.ex. uppsatser). Kom ihåg att du måste ange källan, även om du omformulerar någon annans idéer och även om det handlar om muntliga texter. Avslutningsvis vill vi betona att plagiat är strängt förbjudet och kan leda till avstängning från universitetet och i värsta fall polisanmälan. Vi anmäler alla misstänkta fall av plagiat till universitetets disciplinnämnd som avgör hur man går vidare.

[1] Ur Ingo, Rune. 2007. Konsten att översätta: Översättandets praktik och didaktik. Lund: Studentlitteratur. s. 60.