Andersson, Pia (15 hp, översättningsvetenskap)
Hur flyger djur? (89 Kb)
Kommenterad översättning från engelska till svenska av populärvetenskaplig text

Engblom, Vendela (15 hp, översättningsvetenskap)
”The foreigner is invading the native” (424 Kb)
Looking at the Translations of Border-Bending Texts

Kahan, Louise (15 hp, översättningsvetenskap)
Italiensk kultur i svensk översättning (363 Kb)
En undersökning av vilka strategier skönlitterära översättare tillämpar för att översätta kulturspecifika begrepp

Nymans, Therese (15 hp, översättningsvetenskap)
En i raden (325 Kb)
Om skönlitterära översättares yrkesval och yrkesroll

Sandin, Pär (15 hp, översättningsvetenskap)
Diognetosbrevet och pseudo-Justinus’ fragment (657 Kb)
Översättning med kommentar