Elisabet Tiselius. Foto: Eva Dalin
EElisabet Tiselius. Foto: Niklas Björling

– Vi tycker det är otroligt bra med en helhetssatsning. Det är också positivt att regeringen nu tillsätter en utredning om den nationella strukturen för tolkutbildning i Sverige, något TÖI efterfrågat under en längre tid. Det konstaterar Elisabet Tiselius, studierektor för tolkutbildningen på Tolk- och översättarinstitutet (TÖI) vid Stockholms universitet.

– Vi är glada över att man uppmärksammar TÖI:s redan ambitiösa arbete på området och nu stärker det med extra medel så att vi kan permanenta den verksamhet som tidigare bara drivits som ett temporärt projekt, fortsätter Elisabet Tiselius.

Regeringen vill att myndigheter ska bli bättre på att effektivisera sin tolkanvändning. Förslaget att flerspråkig personal på myndigheter ska kunna rycka in som tolkar vid behov tror Elisabet Tisuelis att det råder en missuppfattning om.

– Att en myndighet erbjuder en tjänst på ett annat språk när man har anställda med den kompetensen ser vi som positivt. Det vill säga att tvåspråkiga arbetsförmedlare, socionomer, läkare och så vidare utför sitt vanliga arbete på ett annat språk än svenska, under förutsättning att de behärskar terminologin på sitt område på båda språken, är det bara fördelar med.

– Däremot att personal som inte är tolkutbildade ska utföra en sådan tjänst som en sorts extra arbetsuppgift verkar dåligt för alla parter, både för de två anställda som blir inblandade i detta men också för den enskilde, avslutar Elisabet Tiselius.

Utbildningar hos TÖI

De fyra beståndsdelarna i regeringens tolkpaket

1. Tolkutbildningen vid Stockholms universitet byggs ut. Regeringen föreslår 4,2 miljoner kronor till tolk- och tolklärarutbildningen för 2018, 7,2 miljoner kronor för 2019 och 9,6 miljoner kronor årligen från och med 2020. Förslaget är en del av budgetpropositionen för 2018.

2. Myndigheten för yrkeshögskolan får i uppdrag att genomföra en försöksverksamhet med en utbildning till kontakttolk inom yrkeshögskolan. Försöksverksamheten omfattar totalt cirka 160 utbildningsplatser och de första utbildningarna ska starta i januari 2019. Uppdraget beslutades 14 september 2017.

3. Regeringen ger Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Migrationsverket, Pensionsmyndigheten och Skatteverket i uppdrag att se över hur tolkanvändningen kan effektiviseras. Myndigheterna ska bland annat undersöka om flerspråkiga medarbetare kan användas som komplement till upphandlade tolktjänster.

4. En ny utredning, Effektiva och ändamålsenliga tolktjänster, ska ta ett samlat grepp om tolkförsörjningen på längre sikt. Utredningen ska bland annat kartlägga kvalifikationer hos dagens tolkar, föreslå tydliga utbildningsvägar, analysera behovet av tillsyn och lämna förslag på hur en eventuell tillsyn kan utformas. I uppdraget ingår också att analysera hur dagens auktorisation och kompetensbedömning fungerar och föreslå åtgärder för hur detta kan förbättras. Gunnar Holmgren, landshövding i Västernorrland, utses till särskild utredare och uppdraget ska redovisas senast 12 december 2018.

Text/källor

Länkarna öppnas i nya fönster.

Sveriges Radio: Intervju med gymnasie- och kunskapslyftsminsiter Anna Ekström av Joanna Korbutiak.
sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=6802849

DN.se: Mats J Larsson
dn.se/nyheter/politik/kritik-mot-att-statsanstallda-ska-ersatta-tolkar

TT:
https://web.retriever-info.com/go/?s=50806&p=20389&a=19583&x=7e7e713a08ded329c36b1c135d9d563c&d=05080620171020550542&sa=2004609

Pressmeddelande från Utbildningsdepartementet:
regeringen.se/pressmeddelanden/2017/10/regeringen-presenterar-ett-atgardspaket-mot-tolkbristen