Foto: Eva Dalin
Foto: Eva Dalin

Rum: D 548
Telefon: 08-16 47 26
E-post: cecilia.wadensjo@su.se

 

Forskningsintressen

  • Interaktion i tolkade samtal; tolk-medierad interaktion i rättsliga sammanhang, inom vård och omsorg, i radio och television.
  • Tolkning som profession och tolkning som professionella verksamheter
  • Testning och bedömning av tolkkompetens, tolkutbildning och tolklärarutbildning
  • Tolkning som spontana aktiviteter i flerspråkiga sammanhang.

 

Forskningsprojekt

För närvarande är jag engagerad i ett forskningsprojekt som handlar om villkoren för dem som vårdas och för vårdpersonal inom dagens flerspråkiga, svenska äldreomsorg.

Nyligen avslutade jag ett projekt om kriterier och system för bedömning av kunskap och kompetens för tolkar verksamma inom rättsväsendet. Projektet – QUALITAS – hade sin grund i EU-direktivet 2010/64/EU, 2010, om rätten till tolkning och översättning i brottmål och koordinerades av universitetet i Alicante. Webbsida: http://www.qualitas-project.eu

 

Pedagogiskt utvecklingsarbete

Jag arbetar f.n. med att utveckla TÖI:s forskarutbildning i tolkning och översättning, särskilt den del som handlar om tolkning. Jag är även inblandad i arbetet med att utveckla TÖI:s nya kandidatutbildning i tolkning (i offentlig sektor) och kandidatprogrammet i teckenspråk och tolkning, som ges i samarbete med Institutionen för lingvistik. En av mina senaste publikationer (Wadensjö 2014) behandlar rollspel som verktyg för att bedöma tolkars kompetens och tolklärarutbildning.

 

Publikationer

Publikationer Cecilia Wadensjö (160 Kb)

 

Samarbeten

Jag samarbetar i olika nätverk, såväl nationella och internationella, t.ex. ett nordiskt nätverk för tolkutbildare och ett nätverk för samarbete mellan språkämnena vid Stockholms och Helsingfors universitet, samt är medlem i flera redaktionsråd.

Medlem i redaktionsråd för följande tidskrifter

 

Referentuppdrag för följande tidskrifter

 

Referentuppdrag för följande förlag

 

Undervisning

Jag undervisar på alla utbildningsnivåer, d.v.s. grundnivå, avancerad nivå och inom forskarutbildningen. Mina undervisningsområden är tolkningens och översättningens villkor, teorier om tolkning och översättning, tolk-medierade samtal, samtalsanalys, vetenskapligt skrivande. Jag handleder också uppsatser på kandidat- och magister- och mastersnivå, samt fungerar som examinator för uppsatser på dessa nivåer.
Handledning av två doktorander, Lova Meister (Svefler) och Magnus Dahnberg (Moderna språk, Uppsala Universitet).

 

Uppdrag inom institutionen