Foto: Pia Nordin
Foto: Pia Nordin

Styrelsens sammansättning och uppdrag

Sammansättning, arbetsform och arbetsuppgifter för TÖI:s styrelse finns fastställda i de stadgar för TÖI som rektor fattat beslut om. Styrelsen ska bland annat främja verksamheten vid institutet, fatta strategiska beslut om verksamhetens innehåll och utveckling, besluta om budget och årsredovisning och fastställa verksamhetsplan och verksamhetsberättelse.

Styrelsen för TÖI utses av rektor efter hörande av prefekten vid institutionen, dekanus vid humanistiska fakulteten och vicerektor för det humanistisk-samhällsvetenskapliga området.

Stadgar finns, och mötesprotokoll kommer att finnas, längst ned på denna sida under Bifogade filer.

Styrelsens medlemmar

  • Docent Jan Pedersen (ordf.), Tolk- och översättarinstitutet

  • Universitetslektor Magnus Dahnberg, Tolk- och översättarinstitutet

  • Professor Yvonne Lindqvist, Tolk- och översättarinstitutet

  • Docent Cecilia Schwartz, Romanska och klassiska institutionen

  • Universitetslektor Mari Mossberg, Lunds universitet

  • Enhetschef Carina Johansson, ordförande i Tolkservicerådet

  • Doktorand Aleksandra Adler, Tolk- och översättarinstitutet

Protokollförare (ej ledamot)

Kursadministratör Monique Zwanenburg Widingsjö

Styrelsens mandatperiod

Styrelsens mandatperiod följer mandatperioden för institutionsstyrelserna vid Humanistiska fakulteten. Den nuvarande styrelsens mandatperiod går ut 2023-12-31.

Extern styrelse 1986–2012

Under åren 1986–2012 var TÖI en s.k. särskild inrättning vid Stockholms universitet med en egen förordning och en extern styrelse utsedd av regeringen. Enligt regeringsbeslut upphörde TÖI som särskild inrättning den 1 juli 2012 och ansvaret för statsbidragsfördelningen och tillsynsansvaret över folkbildningarnas tolkutbildningar fördes över till Myndigheten för yrkeshögskolan.

TÖI är sedan 2013 ett institut med egen styrelse vid Institutionen för svenska och flerspråkighet vid Stockholms universitet.

Arkiv styrelseprotokoll TÖI 2006–2012

Institutionsstyrelsen

Institutionen för svenska och flerspråkighets institutionsstyrelse.