Syftet med undersökningen är att efter fem kursstarter beskriva den heterogena studentgruppen på utbildningen, anledningarna till varför de valt att söka till Tolkning i offentlig sektor I och på vilket sätt som utbildningen har bidragit till deras utveckling. Den empiriska undersökningen bygger på en kombination av enkät och fokusgruppintervju som forskningsmetod. Empirin i undersökningen diskuteras i relation till agensbegreppet (agens = handlingsförmåga på individuell nivå), till professionellt handlingsutrymme (skön) och till tolkyrkets professionalisering.