Skolverkets kartläggningsmaterial har tagits fram för att stödja skolornas kartläggning av nyanlända elevers kunskaper och erfarenheter. Kartläggningarna genomförs på elevens starkaste språk och i många fall behövs därför språklig assistans. I Skolverkets information står att ”en yrkesverksam tolk, en modersmålslärare eller annan person som har koppling till skolan” (Skolverket 2016) kan anlitas för detta och det finns en stor variation när det gäller vilken roll som skolans flerspråkiga personal spelar i kartläggningsprocessen. Den flerspråkiges roll kan bli både flytande och oklar, inte minst för eleven. Samtidigt kan elevens bidrag till samtalet bli mer eller mindre oklara för handläggaren. Samtalets organisation och innehåll är beroende inte bara av vad eleven berättar utan även av språkassistentens språk- och tolkkompetens, liksom också av alla deltagares idéer om hur samtalet ska gå till.

På detta seminarium vill vi presentera och diskutera preliminära resultat från en detaljstudie av några kartläggningssamtal där modersmålslärare bistår med språklig assistans. Utifrån ett dialogiskt synsätt på språk och tänkande studerar vi interaktionen som socialt samspel (jmf. Wadensjö 2018). Vilka utmaningar ställs samtalets deltagare inför? Vilka konsekvenser kommer av det speciella kommunikativa formatet? Med samtalsanalytiska verktyg (jmf. Norrby 2014) ser vi på samtalets utveckling och innehåll och analyserar hur detta påverkar kartläggarens förutsättningar att bedöma elevens kompetenser.

Vårt huvudmaterial är nio videoinspelade kartläggningssamtal på svenska + arabiska, kroatiska, somaliska, spanska, tigrinska eller vietnamesiska, dokumenterade på olika mottagningsenheter och skolor. Analyserna av samtalen ställs i relation till argument för och emot att använda flerspråkig skolpersonal i kartläggningsprocessen.

 

Skolverket (2016) Kartläggningsmaterial för bedömning av nyanlända elevers kunskaper.

Norrby, C. (2014) Samtalsanalys. Lund, Studentlitteratur.

Wadensjö, C., (2018). Kontakt genom tolk. 2:a rev. upplagan. Stockholm: Dialogos.