Elisabeth Geiger Poignant. Foto: Pia Nordin
Elisabeth Geiger Poignant. Foto: Pia Nordin

Avhandlingsprojektet genomförs inom översättningsvetenskapens forskningsområde och vill fördjupa kunskapen om tolkning allmänt och särskilt i scensamtal. Som primärt forsknings-underlag används filmade samtal med författare som ägt rum i svensk offentlighet (bokmässan, Internationell författarscen, etc.). Projektets övergripande syfte är att ur ett samtals- och interaktionsanalytiskt perspektiv identifiera och beskriva deltagarnas flerspråkiga kommunikationsarbete. Det teoretiska och metodologiska syftet är att bidra med begrepp och metoder för analys av tolkning. Studien består av en kappa och fyra delstudier. Förutom att sammanfatta delstudierna beskriver kappan det växande fenomenet internationella författarsamtal och deras betydelse för spridningen av översatt litteratur.

Delstudie I

Delstudie I analyserar ett tolkat scensamtal mellan författaren Peter Nádas och en moderator (bägge tysktalande) i vilket tolken efter en längre turväxling mellan dessa måste begära turen för att kunna uppdatera (den icke-tysktalande) publiken. I undersökningen används topikal episodanalys (Korolija 1998) för att synliggöra tolkens avgränsnings- och sammanfattnings-strategier, kommunikativa grepp och prioriteringar att (åter)skapa koherens.

Delstudie II

Delstudie II bygger på ett samtal med Svetlana Aleksijevitj från Belarus (på ryska). Den tolkteknik som tillämpas är kort konsekutiv. Studien lyfter fram författarens och tolkens nära samarbete. En multimodal analys av bägges gester och prosodi (Couper-Kuhlen 2007; Goodwin 2013) belyser den tolkade turens roll och funktion som andradelen i en coupled turn (ett ’tur-par’).

Delstudie III

Delstudie III ger exempel på hur moderatorn med sin fråga initierar ett narrativ som författaren Anny Romand för vidare (på franska) under etappvis progression i samarbete med tolken, i lång konsekutivtolkning (med anteckningar). Narratologiska funktioner blir till sekvensbildande handlingar när författaren och tolken omväxlande talar fram berättelsens spänningsmoment. 

Delstudie IV

Delstudie IV handlar om deltagares rumspositioner och kommunikationens effektivitet som ömsesidigt betingande (Deppermann & Streeck 2018), med tolkade scensamtal som exempel. Gruppkonfiguration, fokusområde, och närhet/avstånd skapar interaktionsarenor som avspeglar kommunikationens syfte och karaktär. Studien föreslår en enkel typologi över triadiska och (sub-/supra-) dyadiska tolksituationer.

Mejla Elisabeth om du vill ha manus till kappan eller artiklarna.
elisabeth.poignant@su.se