I denne presentasjonen ønsker jeg å fokusere på bruken av multimodale interaksjonsanalyser. Jeg har i ulike studier utført video-etnografiske studier av tegnspråktolket kommunikasjon hvor jeg og mine medforskere har kombinert ulike kilder av data, som observasjon, intervju og videoopptak av hverdagslige samtalepraksiser. Som en del av innsamlings- og analyseprosessen har jeg også benyttet fokuserte gruppeintervju hvor deltakerne har sett utvalgte klipp av videomaterialet og utforsket situasjonen og samtalepraksisen sammen med meg. Prosjektene jeg har utført har både handlet om tolking av undervisning for døve og hørselshemmede studenter i videregående og høyere utdanning, og tolking av et styremøte i en forening for døvblinde personer. Problemstillingen var å belyse noen situerte mønstre i tolkemediert interaksjon, og hvordan tolker aktivt bidro til koordinering for turtaking og orientering i omgivelsene. Spesielt ble dette viktig når samtalene foregår i klassemiljø som er organisert etter talespråklig samtalekultur.

Studiene mine har også rettet seg inn som profesjonsstudier på tolkenes yrkespraksis og begrep som rollesett, handlingsrom, ansvar, tilrettelegging, inkludering og deltakelse er nøkkelord i analyser av intervju og videodata med tolkene og med de som bruker tjenesten (lærere, elever – både døve og hørende – og styremedlemmer). Et tema i presentasjonen blir da hvordan jeg har triangulert ulike datakilder.

I presentasjonen kommer jeg til å vise videoklipp fra de ulike studiene, presentere noen analysetilnærminger og diskutere med dere hva som er muligheter og hindringer ved bruk av video-etnografiske samtalestudier og kunnskapsutvikling. Min samarbeidspartner Eli Raanes vil også bidra i presentasjonen.