Webbinarium i Zoom

stockholmuniversity.zoom.us/j/63768001424

Om Zoom

Cognitive processes in video remote interpreting

Nereida Betancor Sánchez
Nereida Betancor Sánchez

Nereida Betancor Sánchez

Projektet Cognitive processes in video remote interpreting kommer att undersöka kognitiv belastning i samband med distanstolkning via video, utförd av tolkar som arbetar mellan spanska och svenska, under såväl simultan- som dialogtolkning, och analysera respektive tolkningstekniks eventuella inverkan på tolkarnas prestationer. Projektet är uppdelat på tre studier och både kvantitativa och kvalitativa metoder kommer att tillämpas. Den första studien består av en enkät om tolkars professionella status i Sverige med fokus på attityd till distanstolkning och tolkens självbild. Denna enkät ska distribueras till en stor grupp tolkar med olika språkkombinationer. Den andra studien kommer att undersöka skillnader mellan simultan- och dialogtolkning på distans via video med hjälp av videoinspelade rollspel och mätningar av ögonrörelser. Den tredje studien kommer att undersöka tolkars attityd till distanstolkning via video på basis av individuella intervjuer, som ska genomföras i anslutning till studie två. I studie två och tre kommer enbart tolkar med språkkombination svenska-spanska att delta.

Språkkompetens inom tolkning i offentlig sektor

Thomas Thomsen. Foto: Pia Nordin
Thomas Thomsen. Foto: Pia Nordin

Thomas Thomsen

Projektet Språkkompetens inom tolkning i offentlig sektor avser att undersöka främst kognitiva aspekter av tolkning. Studien kommer att genomföras med tolkar som arbetar mellan svenska och spanska och videoinspelade tolkmedierade samtal kommer att undersökas för att utröna samband eller påverkan från olika faktorer på tolkens informationsprocessande. De faktorer som främst kommer att analyseras är tolkningsriktning, tolkningsstrategier och tolkerfarenhet. Särskild vikt kommer att läggas på att undersöka faktorerna tolkningsriktning och tolkens starkaste språk. Studien kommer att bygga på rollspel där en given förutsättning är samtalets institutionella art (t.ex. samtal mellan doktor och patient eller mellan socialsekreterare och klient). Tolkarnas prestationer i rollspel där den som agerar myndighetsperson talar tolkens starkaste språk ska jämföras med samtal där myndighetspersonen talar tolkens svagare språk. Det innebär alltså att myndighetspersonen i det ena samtalet talar svenska och i det andra talar spanska, som om samtalen hade ägt rum i Sverige respektive Spanien.