Elena Favillis och Francesca Cavallos Good night stories for rebel girls – 100 tales of extraordinary women kom ut 2016 och översattes i rask takt till närmare 50 språk. Det har sedan dess kommit flera svenskproducerade uppföljare och ett stort antal böcker i samma stil på bland annat engelska och franska. Gemensamt för dessa böcker är att de har ett snarlikt innehåll, likartade berättartekniska grepp och en layout som läsaren lätt känner igen. Det finns därför fog för att påstå att Favilli och Cavallo har skapat en ny genre inom barn- och ungdomslitteraturen: sagoinspirerade skildringar av normbrytande personer som vågat gå sin egen väg.

I min presentation kommer jag att analysera denna nya genre och beskriva hur den översatts och återskapats för en svensk målgrupp, med samtidig utblick mot de franska, norska och danska översättningarna. Även om de fyra översättningarna tillkommit vid ungefär samma tidpunkt, kommer analysen att visa att den svenska översättningen skiljer sig från de övriga genom att den förhåller sig friare till källtexten och tonar ner textens expressiva komponent till förmån för den informativa. Avslutningsvis kommer jag att diskutera vad det kan finnas för sociokulturella faktorer i den mottagande svenska målspråkskulturen som kan förklara de anpassningar som gjorts i översättningen.