Magnus Dahnberg. Foto: Pia Nordin
Magnus Dahnberg. Foto: Pia Nordin

Abstract

Vid seminariet presenterar jag det preliminära resultatet av en serie intervjuer med tio språkexperter från Kammarkollegiets muntliga auktorisationsprov, som alla vid flera tillfällen arbetat med att översätta valda repliker ur svenskspråkiga rollspelsmanuskript till andra tolkspråk som en förberedelse för medverkan i kommande prov. I intervjuerna får språkexperterna beskriva sitt arbete med att översätta manuskripten och om sin påföljande medverkan i auktorisationsproven – där de framför de repliker som de själva på förhand har översatt.

Att förbereda sig för att framföra ett antal rollspelsrepliker på t.ex. arabiska, när källtexten är en skriven dialog på svenska, utgör ett översättningsarbete som inte har utforskats i någon större utsträckning hittills. Samtidigt som detta förberedelsearbete kan ses i en kontext av bedömning av tolkprestationer genom rollspel (Wadensjö 2014, Wadensjö & Skaaden 2014, Dahnberg 2015), kan det också sägas utgöra en översättningspraktik som kan beskrivas utifrån ett översättningssociologiskt perspektiv (Agorni 2007), processinriktat (Göpferich & Jääskeläinen 2009), eller analyseras funktionalistiskt (Nord 2012). I intervjuerna får språkexperterna, som översätter relevanta delar av den svenska dialogtexten till det andra tolkspråket för att därefter framföra de översatta replikerna vid provet, beskriva hur deras arbete går till och ge sin syn på vilka val de träffar i förberedelser och genomförande.

Det analyserade materialet omfattar tio inspelade, semistrukturerade intervjuer med en sammanlagd längd av 6 timmar och 27 minuter. De intervjuade personerna representerar totalt åtta olika språkkombinationer. Teman som förekommer i intervjuerna är arbetsprocessen, hantering av svårigheter, meningsbärande element, normer i talspråk och skriftspråk, hur språkexperternas kunskaper tas tillvara vid proven. De preliminära resultaten visar att språkexperterna har sinsemellan tämligen olika tillvägagångssätt i arbetet och skilda inställningar till bl.a. hantering av talspråk och skriftspråk.

Referenser: se pdf.