Enligt den franska litteratursociologen Pascale Casanova är litteraturförmedling en långt ifrån jämlik verksamhet, inte minst när det handlar om översättning. Faktorer som påverkar den här formen av kulturutbyte utgörs bl. a. av källspråkets och målspråkets status, liksom författarens och översättarens nationella och internationella renommé. Förmedlingen sker mellan dominerande centra (t.ex. Paris, London och New York) och dominerade periferier, där en författare från en dominerad källspråkskultur anses behöva konsekreras av ett litterärt centrum för att kunna komma ifråga för översättning till en annan dominerad periferi.

I en svensk kontext har Yvonne Lindqvist föreslagit hypotesen om ”dubbel konsekration” eftersom hon menar att det för litteratur från områden som ligger geografiskt och/eller kulturellt långt ifrån den svenska målspråkskulturen dels krävs en konsekration (nr 1) i källspråkskulturen, dels en konsekration (nr 2) i USA eller Storbritannien, för att en svensk översättning ska komma till stånd. Lindqvist har hittills undersökt skönlitterär översättning av romaner från det spansk- och franskspråkiga Karibien, dvs. mer småskaliga utgivningar.

I och med att fransk litteratur inte längre har den särställning som den tidigare hade på den svenska bokmarknaden – exempelvis utgörs två av de viktigaste aktörerna numera av små förlag – kan det vara motiverat att undersöka om förmedling av skönlitteratur skriven på franska av författare från Frankrike verkar under andra, mer priviligierade förutsättningar, jämfört med författare med ursprung i en fransk region utanför Europa (t.ex. Guadeloupe), ett annat fransktalande land (t.ex. Elfenbenskusten) eller ett land där franska inte är officiellt språk (t.ex. Sverige).

På seminariet kommer jag att tala om en undersökning i vilken jag vill ta reda på om det finns skillnader avseende dubbel konsekration beroende på varifrån en franskspråkig författare kommer. Undersökningen rör ett material baserat på de franskspråkiga författare som introducerats i bokform på svenska under perioden 2000–2009.

_________________________

OBS. Av hänsyn till deltagare med astma vill vi be dig att undvika parfym på detta seminarium.