Syftet med detta projekt är att lägga grunden för ett studium av kognitiva processer i dialogtolkning, ett hittills nästan helt obeforskat område.

Forskningsfrågorna avser dialogtolkens kognitiva resurser, mer specifikt monitoreringsfunktionerna, jämfört med andra typer av tolkning, t.ex. simultan konferenstolkning, och vilka strategier som används för att hantera kognitiv belastning.

Forskarna i projektet har lång erfarenhet av både kvalitativa och kvantitativa studier och har tidigare undersökt kognitiva processer inom simultantolkning och översättning.

En närmare beskrivning av projektet finns tillgänglig här.