Vad innebär det för dig att åka på Teaching Sabbatical?

– Att åka på Teaching Sabbatical innebär att man gör ett avbrott i den hetsiga vardagen här hemma där man ska få ihop undervisning, möten, forskning och det där vanliga livet med man, barn, barnbarn och något spirande eller snarare sinande fritidsintresse. Det ger möjlighet till reflektion och eftertanke samtidigt som man också får en möjlighet att sätta sig in i hur det akademiska livet fungerar på en helt annan plats i en helt annan världsdel, säger en glad Yvonne.

 

Sökte du dig till UCLA specifikt?

– Ja, jag sökte mig till UCLA därför att de har en stark forskningsmiljö inom både språk- och litteraturvetenskap, speciellt inom avdelningen för Comparative Literature där man ger många kurser inom forskningsfältet världslitteratur – ett ämne som i allra högsta grad också är relevant för översättningsvetenskapen som jag är verksam inom.

 

Kommer du få möjlighet att själv undervisa på UCLA?

– Ja, då tanken med stipendiet är att man tillsammans med lärare på det främmande lärosätet ska delta i och hjälpa till att utforma en kurs inom sin ämneskompetens som man också tillsammans ska undervisa på under terminenes gång, så kallad ”co-teaching”. Detta ger en unik inblick i och praktisk erfarenhet av de olika pedagogiska arbetssätt som tillämpas på lärosätet ifråga. Yvonne fortsätter:

– Jag har sökt mig till just UCLA för att utveckla min kompetens inom det litteraturvetenskapliga fältet och att få lära mig att omsätta dessa nya kunskaper pedagogiskt i klassrummet. Professorn på plats, Efrain Kristal, har erbjudit mig att stå för det översättningsvetenskapliga perspektivet inom en kurs som han ger i världslitteratur.

 

Hinner du ägna dig åt din forskning?

– Ja, ämnesvalet går i linje med min nuvarande forskning om hur det går till när den karibiska litteraturen – skriven på franska, spanska och engelska – migrerar eller kommer till de svenska läsarna via översättning, säger Yvonne.

– Min ambition är att kunna utveckla en liknande kurs vid hemkomsten, alltså en kurs om översättning av världslitteratur inom vårt Masterprogram i översättningsvetenskap. Vårt program är i huvudsak inriktat på översättning av sakprosa- eller facktexter, men vi har planer på att i framtiden också utveckla kurser för skönlitterär översättning. Då kommer min nya kurs, som både är teoretisk och praktisk inriktad och som kommer att handla om skönlitterär översättning, att ha sin givna plats i kursutbudet, konstaterar Yvonne.

 

Vad undervisar du i på TÖI, och vad händer med de kurserna i höst?

– På TÖI undervisar jag på de teoretiska kurserna inom ämnet översättningsvetenskap, dvs. Översättningsteori II på Kandidatprogrammet i översättning och Teori och metod på Masterprogrammet i översättningsvetenskap. Jag leder Masteruppsatsseminariet och handleder master-, magister- och kandidatuppsatser. Jag undervisar också på forskarnivån inom vårt ämne och gav forskarkursen i Översättningsvetenskaplig metod under vårterminen 2014, berättar Yvonne.

– Under höstterminen när jag är på UCLA vilar några av kurserna och att andra sköts av mina kompetenta kollegor på TÖI. TÖI står i också begrepp att nyrekrytera både lektorer och doktorander i höst, avslutar Yvonne.

_________________________________________

 

Om Teaching Sabbatical

STINT:s program Teaching Sabbatical syftar till att utveckla såväl individer som institutioner. Genom att ge svenska universitets­- och högskolelärare internationella erfaren­heter med utgångspunkt i lärar­rollen, snarare än i forskar­rollen, vill STINT bidra till att utbildningen förnyas och nya nätverk skapas. Med stipendieprogrammet vill STINT markera att akademiska lärare behöver internationella förebilder och erfarenheter. Programmet utgör en vidareutveckling av Excellence in Teaching, som pågick 1999–2013.

Deltagande lärare vistas vid det utländska lärosätet under hela höstterminen (augusti–december). Utgångspunkten är att de ska undervisa, till exempel genom att ge en kurs själv eller tillsammans med en kollega på värdlärosätet ("co-teaching").

 

Seminarium om Teaching Sabbatical

Forskningsservice höll ett seminarium i maj 2015 där tidigare deltagare i programmet berättade om sina erfarenheter av Teaching Sabbatical. Nästa utlysning beräknas ske efter sommaren 2015.