Raphael Sannholm. Foto: Pia Nordin
Raphael Sannholm. Foto: Pia Nordin

På seminariet presenterar jag några aspekter av mitt pågående fältarbete, där jag undersöker hur översättare och andra aktörer interagerar och samverkar med varandra i det dagliga arbetet på ett språkföretag. Fältarbetet har i nuläget pågått i snart tre månader och ungefär en månad återstår av den huvudsakliga materialsamlingsfasen.

Mitt projekt kan kategoriseras som etnografisk processforskning (Risku 2017), och på seminariet diskuterar jag det metodologiska ramverket för forskningen och forskningens placering på det översättningsvetenskapliga fältet. Jag redogör även mer ingående för metodval och konkreta tillvägagångssätt vid materialinsamlingen, med särskilt fokus på deltagande observation och dokumentationsprocessen vid observationstillfällena. Avgränsningar och centrala teoretiska begrepp diskuteras också.

Härnäst står jag i begrepp att genomföra ett antal intervjuer på fältet, och jag kommer att diskutera intervjuernas funktion inom det övergripande etnografiska ramverket samt tänkbara tematiska utgångspunkter för intervjuerna. Materialinsamling och analys går hand i hand i mitt projekt och jag kommer därför även ägna viss tid åt det begynnande analysarbetet. En initial kartläggning av kommunikationsformer och arbetsprocesser på det språkföretag där forskningen äger rum presenteras också.

Litteratur

Risku, Hanna 2017. “Ethnographies of translation and situated cognition”. In: John W. Schwieter & Aline Ferreira (eds), The Handbook of Translation and Cognition. Oxford, UK: Wiley-Blackwell.